SHERKHAN IZ ZOOSFERY (Santa Julf Gunter x Janet iz Zoosfery). 19.12.2021

Born 10.07.2021.
Owner – Vladislav Polyakov, breeder – Evgeny Rozenberg