Photoshoot 24 September 2020 RISKY-WHISKY IZ ZOOSFERY (Sebastian iz Zoosfery x Cecilia Fabovna iz Zoosfery), born 17.10.2019

Owner: G. Fedorov
Breeder: E. Rozenberg
Photographer: U. Boldinova