Photo session 08/20/2020 LEROY-JACKSON IZ ZOOSFERY (Sebastian iz Zoosfery x Iris Mia iz Zoosfery). Two years.

Owner Radmila Radetskaya, breeder Evgeny Rozenberg, photographer Yulia Boldinova.