ZATEYA IZ ZOOSFERY at three CACIB-Shows in Nizhny Novgorod (Russia)

“SEASON V NIZHNEM-2”
October 17, 2021
Judge – Falk Radiger Siewert (Germany)
ZATEYA IZ ZOOSFERY (Faberge of Devil Inside x Ava Gardner iz Zoosfery) in champion cl. – 1 “ex.”, CW, САС, СACIB , RKF Ch., BF (BOS)
 
“SEASON V NIZHNEM-1”
October 16, 2021
Judge – Stefan Mitrevski (Macedonia)
ZATEYA IZ ZOOSFERY in the champion class – 1st “ex.”, CW, CAC, CACIB, Ch.RKF, BF, BOB
 
“NIZHNY NOVGOROD – 800 years”
October 15, 2021
Judge – Elena Erusalimskaya (Russia)
ZATEYA IZ ZOOSFERY in champion class – 1st “ex.”, CW, САС, СACIB, RKF Ch., BF (BOS)